Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre poskytovanie poradenských služieb, organizovanie podujatí a predaj produktov a služieb, cez webové rozhranie zuzanazamat.sk, prevádzkované spoločnosťou Zuzana Slaninková – Kvetinový obchodík IČO: 51 013 746, DIČ: 1081907079 (nie je platca DPH), so sídlom: J. C. Hronského 1327/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, (ďalej len predávajúci)
 3. Nákup produktu prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinností oboch zmluvných strán, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť. VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa nákupu digitálneho obsahu, alebo využívania internetových stránok zuzanazamat.sk
 4. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred získaním produktu/služby. Prosím, prečítajte si VOP veľmi pozorne a v prípade, že k ním budete mať otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma ešte pred objednaním služby (teda pred kliknutím na tlačidlo “objednať”). Kontakt nájdete v čl. II. VOP.
 5. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať nedorozumenia medzi nami. Tým, že kliknete na “záväzne objednať”mi totiž dávate signál, že ste VOP čítali a že súhlasíte s priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem. Dávate tým aj signál, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste, tak ako ja, pripravený splniť si záväzky vyplývajúce z následne uzatvorenej Kúpnej zmluvy (ja ako Predávajúci dodať vami objednaný produkt a Vy ako Kupujúci za neho zaplatiť dohodnutú cenu).
 6. Všetky podstatné informácie nájdete tu vo VOP.
 1. Dôležité pojmy (definície)
 2. PREDÁVAJÚCI

Predávajúci je: Zuzana Slaninková – Kvetinový obchodík IČO: 51 013 746, DIČ: 1081907079, so sídlom: J. C. Hronského 1327/5, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, kontaktný e-mail: podpora@zuzanazamat.sk, mobil: 0910141373

 1. KUPUJÚCI

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.zuzanazamat.sk, uzavrie so mnou ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým si kúpi vybranú službu. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.

 1. SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorí nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci výkonu svojho povolania. Ak spotrebiteľ uvedie do objednávky IČO, Kupujúcim je automaticky podnikateľ.

 1. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Je Kúpna zmluva, v ktorej ako kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Táto zmluva je chránená príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonmi o ochrane spotrebiteľa, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak kupujúcim je iný subjekt ako spotrebiteľ, náležitosti VOP vzťahujúce sa k spotrebiteľovi, sa nevyužijú.

 1. KÚPNA ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU

Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.zuzanazamat.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

 1. PRÁVNE PREDPISY

Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadia vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o Občiansky zákonník a v prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1.Kupujúci objednáva službu/produkt prostredníctvom webového rozhrania, tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

2.POPIS služby

Na webových stránkach www.zuzanazamat.sk je uvedený podrobný popis ponúkanej služby/produktu, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo Kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webových stránkach www.zuzanazamat.sk majú len informatívny charakter.

 1. OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

Na objednanie služby prostredníctvom webových stránok www.zuzanazamat.sk slúži objednávkový formulár prevádzkovaný treťou stranou, kde Kupujúci vypĺňa Meno a Priezvisko, adresu, e-mail, a v prípade podnikateľov, aj IČO a DIČ a následne zvolí spôsob platby. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá Kupujúcemu možnosť skontrolovať, alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom Kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a plne s nimi súhlasí. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby” v košíku.

O prijatí objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovu adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže Kupujúci objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu podpora@zuzanazamat.sk zrušiť.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú.

V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP.
 1. Cena služby a platba
 2. CENA SLUŽBY

Na webových stránkach www.zuzanazamat.sk je vždy uvedená aktuálne platná cena služby/produktu. PREDÁVAJÚCI nie je platiteľom DPH. Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. O príplatku za doručenie produktov, ktorých sa fyzické doručovanie týka, sa kupujúci dozvie pri zadávaní objednávky aj v jej súhrne.

 1. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webových stránkach www.zuzanazamat.sk v okamžiku odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webových stránkach www.zuzanazamat.sk (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať službu za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 3. SPÔSOB PLATBY

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho (platba trvá 1-2 dni)

– pokyny k platbe vo forme zálohovej faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky

– pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu

 1. b) online prostredníctvom platobnej brány GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Prípadne ďalšie spôsoby platby Kúpnej ceny budú uvedené na webových stránkach www.zuzanazamat.sk alebo dohodnuté priamo medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Kúpna cena sa hradí v mene EUR.

 1. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY

V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 3 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania úhrady Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží v prípade využitia online platobnej metódy po uskutočnení úhrady do 24 hodín od jej realizácie, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

 1. Dodacie podmienky
 2. SPÔSOB DODANIA SLUŽBY

Pri osobných konzultáciách je termín dodania služby definovaný pred vystavením objednávky a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany.

Pri workshopoch, seminároch a iných hromadných akciách je termín a miesto špecifikované na príslušnej podstránke k danej službe.

Kupujúci má nárok na dodanie všetkých zakúpených služieb. Nárok na prezentované darčeky nie je vynutiteľný.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Keďže poskytnutie služby je podmienené výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil odkliknutím políčka pri objednávke, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, Predávajúci podľa zákona neumožňuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 3 dní po termíne splatnosti.

VIII. Záruka, vadné plnenie, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
 2. Predávajúci zodpovedá za doručenie služby.
 3. V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou Predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie.
 4. Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu podpora@zuzanazamat.sk  alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu  najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.
 1. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 2. V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na podpora@zuzanazamat.sk
 3. Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.
 1. Záverečné ustanovenia
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.
 3. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete uverejnený na stránkach www.zuzanazamat.sk.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
 5. Tieto VOP sú účinné od 20.7.2022.